รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 86% จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด

Global Code of Conduct

“คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวางมาตรฐานด้านจริยธรรมในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดความคาดหวังที่มีพนักงานทุกคน และมุ่งหวังการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จรรยาบรรณบริษัท
ดาวน์โหลด

นโยบายบริษัท

นโยบายส่งเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างในองค์กร
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนฯ
ข้อบังคับบริษัท
นโยบายและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายด้านจรรยาบรรณและแนวปฎิบัติของคู่ค้า
นโยบายการจ้างพนักงานรัฐ

นโยบายของบริษัทฯ

นโยบายด้านภาษีของบริษัทฯ

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา รวมถึงใช้โครงสร้างทางภาษีในแนวทางที่ถูกต้องซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่บริษัทฯ ร่วมดำเนินธุรกิจ

การดำเนินนโยบายด้านภาษีด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะสร้างประโยชน์และความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2564
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
  2563 2564
อัตราภาษี (ร้อยละ) (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) (ล้านบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 632.33 628.74
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 126.47 20 125.75
การลดอัตราภาษีจากการได้รับสิทธิในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 (11.33) 3 (9.23)
ภาษีจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0 (43.90) 0 (23.61)
ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี (3.85) 2.00
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีงวดก่อนๆที่รับรู้ในปีนี้ 1.09
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป (0.59)
รวม 10.66 67.39 15.18 95.41

ในปี 2564 กำไรก่อนหักภาษีเงินได้เท่ากับ 628.74 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 95.41 ล้านบาท ตามอัตราภาษีที่แท้จริงร้อยละ 15.18 ซึ่งต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ 20

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

  1. กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิลดอัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 727 และฉบับที่ 731 ลงวันที่ 7 พฤศจิกา 2564 ให้สิทธิทางภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานที่ประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือบริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยลดอัตราภาษีเงินได้เป็นร้อยละ 3.0 ของกำไรสุทธิทางภาษี สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2563
  2. บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป (Preform) และขวดพลาสติก (PET) จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลา เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน
  3. บริษัทได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการฝึกอบรมหรือพัฒนาพนักงาน
ระยะเวลาชำระหนี้ กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามประเภทสินค้าและวัตถุดิบหรืองานจัดซื้อจัดหาสำหรับงานบริการต่าง ๆ มูลค่า การสั่งซื้อ และเงื่อนไขตามนโยบายที่คู่ค้ากำหนดและตกลงร่วมกัน
มูลค่างาน ประเภทและมูลค่าการซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ระยะเวลาเครดิต 30 - 60 วัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 26 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยที่ 24 วัน สำหรับเจ้าหนี้บางรายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นคู่ค้ากันมายาวนาน สามารถเจรจาเพื่อเลื่อนการชำระหนี้ไปได้บ้างหากจำเป็น เพื่อให้กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายมีความสอดคล้องกันโดยไม่ต้องสร้างภาระในการกู้ยืมใดๆ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) สนับสนุนให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) จึงมีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีแนวนโยบายปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการเรียก รับ และจ่ายสินบน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม แจ้งเบาะแสกระทำความผิด

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท