ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2566 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,940
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
68.79

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 30/03/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
7,226
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
30.69
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1. GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED 49,040,726 24.40
2. นางปริยา จีระพันธุ์ 30,719,177 15.29
3. น.ส. พัณณภา รัตตกุล 19,917,123 9.91
4. นายพัชร รัตตกุล 12,377,020 6.16
5. นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์ 5,425,379 2.70
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,994,488 2.49
7. น.ส. ชัญญา จีระพันธุ์ 4,462,379 2.22
8. น.ส. ฟ้า รัตตกุล 4,174,879 2.08
9. นายพิชากร รัตตกุล 4,174,879 2.08
10. ด.ช. ภคิน รัตตกุล 4,174,879 2.08