โปรดเลือกประเภทเอกสาร และกดค้นหาเพื่อคัดกรองเอกสารที่ต้องการ

ปี 2565
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุงบการเงินข้อ 18)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
Earning Results FY2022
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2565
ดาวน์โหลด
Earning Results Q3/2022
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565
ดาวน์โหลด
Earning Results Q2/2022
ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
Earning Results Q1/2022
ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565
ดูออนไลน์
Opportunity Day Q&A
ดูออนไลน์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2565
ดูออนไลน์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565
ดูออนไลน์