วันที่
กิจกรรม
23 สิงหาคม 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (E-EGM)
เวลา : 14:00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
21 เมษายน 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เวลา 14.00 น.
สถานที่: ห้องบอลรูม1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110