โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

ผู้ถือหุ้น

- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาฯ
ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
ดาวน์โหลด

 

- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ดาวน์โหลด

 

ปกเอกสารเชิญประชุมฯ
ดาวน์โหลด

 

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ดาวน์โหลด

 

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ดาวน์โหลด

- ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ดาวน์โหลด

- ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด

- นิยามของกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด

- ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด

- เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม
ดาวน์โหลด

- หนังสือมอบฉันทะ
  หนังสือมอบฉันทะ ก. ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ ข. ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ ค. ดาวน์โหลด

- แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดาวน์โหลด