โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

งบการเงิน

►  งบไตรมาส
 

- รายงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ดาวน์โหลด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดาวน์โหลด

 

 • งบการเงินไตรมาส 3/2560                                

     - รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

     - งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลด

     - หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดาวน์โหลด

   

 • งบการเงินไตรมาส 2/2560                                

     - รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

     - งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลด

     - หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดาวน์โหลด

   

 • งบการเงินไตรมาส 1/2560                                

     - รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

     - งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลด

     - หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดาวน์โหลด

   

 

 

 

 • งบการเงิน 2558
     - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับงบการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
     - รายงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
     - งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
     - หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดาวน์โหลด

 • งบการเงินไตรมาส 3/2558                                

     - รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

     - งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลด

     - หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดาวน์โหลด

 • งบการเงินไตรมาส 2/2558                                

     - รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

     - งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลด

     - หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดาวน์โหลด

 

 

 • งบการเงิน 2557                                 

     - รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

     - งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลด

     - หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดาวน์โหลด

 

 • งบการเงินไตรมาส 3/2557                                 

     - รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

     - งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลด

     - หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดาวน์โหลด

 • งบการเงินไตรมาส 2/2557                                 

     - รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

     - งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลด

     - หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดาวน์โหลด

 • งบการเงินไตรมาส 1/2557                                 

     - รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

     - งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลด

     - หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดาวน์โหลด