โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

คณะกรรมการผู้บริหาร

01-Charan

02-Phairoch

03-Prakit

พล. อ. จรัล กุลละวณิชย์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประกิต ประทีปะเสน
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

09-Philipp

06-Johan

10-Yupares

Mr. Philipp Hugo Gutsche

กรรมการ

Mr. Johan Willem Maarten Jansen

กรรมการอิสระ

นางยุพเรศ เที่ยงธรรม

กรรมการ

07-Pariya

11-Patchara

04-Smornluk

นางปรียา จีระพันธ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พล. ต. พัชร รัตตกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิติ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

08-Dumrongrugs

05-Yanyong

12-Dhisana

นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายยรรยง เมธาพาณิชย์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช
กรรมการ